Zalo

Hướng dẫn thiết lập ban đầu
cho website Nhà Cung Cấp mới tạo

 

Hướng dẫn thiết lập ban đầu cho website Nhà Cung Cấp mới tạo, bao gồm thiết lập Phương thức thanh toán, Kho hàng và Phí vận chuyển cơ bản.

 

Cập nhật ngày 30/09/2021:

Từ ngày 1/10/2021 mục Phương thức thanh toán sẽ được khóa lại, mọi giao dịch đơn hàng chỉ được thanh toán qua ALOTHAU, ALOTHAU sẽ xử lý thông tin mua hàng để đảm bảo thanh toán đã hoàn tất trước khi gửi đơn hàng cho các Nhà cung cấp xúc tiến giao hàng.

Đăng kí đối tác cùng alothau.vn